REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #REBELWTRASIE 2023

§ 1.

ORGANIZATORZY

1. „Organizator" – organizatorem Konkursu (zwanego dalej: "Konkursem") jest :
Wydawnictwo GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz; ul. Armii Krajowej 86; 83-110 Tczew; NIP: 593-207-31-35; REGON: 191493715
 działająca pod marką "POLSKI CARAVANING" (zw. dalej "Organizatorem")


BOOKINGCAMPER SP. Z O.Oul. Armii Krajowej 86; 83-110 Tczew; NIP: 593-263-17-18; KRS: 0000962681 (zw. dalej "Organizatorem")

REBEL Rebel Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk, NIP: 9571068214, REGON: 221833849, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000451062  (zw. dalej "Organizatorem").

2. „Uczestnik" – osoba, która wyśle zgłoszenie do Konkursu.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalu społecznościowego. Instagram oraz Facebook nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi portalu. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.

4. Konkurs rozpoczyna się 17.03.2023 za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram i trwa do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2023.

5. Prace konkursowe zgłoszone w tym okresie uprawniają do ubiegania się o Nagrodę Konkursową.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji Konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie do czego Organizator zastrzega sobie prawo.

3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta, jednakże może przesłać w ramach konkursu, dowolną liczbę prac.

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.

6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

7. Biorąc udział w Konkursie (publikując dedykowane zdjęcie/pracę konkursową po ogłoszeniu Konkursu) Uczestnik automatycznie zgadza się na publikację zdjęcia na profilu Organizatora.

8. Uczestnik przesyłając pracę konkursową przekazuje Organizatorowi nieodpłatne majątkowe, w chwili  przesłania pracy konkursowej organizatorowi na polach eksploatacji takich jak majątkowe prawa autorskie w chwili przesłania pracy konkursowej organizatorowi na polach eksploatacji takich jak kanały social Facebook i/lub Instagram Organizatorów:
REBEL ->
https://www.facebook.com/REBELpl
Grajzrebelem ->
https://www.facebook.com/GrajzRebelem
Polski Caravaning ->
https://www.facebook.com/portalpolskicaravaning
BookingCamper ->
https://www.facebook.com/PortalBookingCamper

 

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania (np. w formie podsumowania wydarzenia, kolażu na social mediach itp.), poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adiustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

10. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu - Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

11.  Uczestnik konkursu umieszczając zdjęcie w aplikacji, Facebook  czy Instangram wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „#rebelwtrasie”, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska  na portalu społecznościowym Facebook , Instagram Organizatora konkursu, w  trakcie trwania konkursu jak i w celu poinformowania o wygranej. Zgoda zostaje wyrażona w chwil przystąpienia do konkursu.

12.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

13. Wyniki konkursu będą zamieszczone w mediach społecznościowych Facebook poprzez umieszczenie imienia i nazwiska osoby wygranej, na co każda osoba przystępująca do niniejszego konkursu wyraża zgodę.

§4

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

b) Wykonanie publicznej publikacji zdjęcia na jednym z lub wszystkich trzech wymienionych serwisach społecznościowych wraz z oznaczeniem odpowiednim hasztagiem:

#rebelwtrasie w przypadku publikacji zdjęcia zawierającego wlepkę akcji #rebelwtrasie i kampera/przyczepy;

2. Uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć, każde z nich weźmie udział niezależnie w konkursie.

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia i zobowiązuje się stosować się do zasad określonych w Regulaminie.

4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych nie będą brane pod uwagę.

§5

PRZEBIEG KONKURSU

1. Zdjęcia konkursowe będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.

2. Jury spośród przesłanych zdjęć konkursowych wyłoni trzech Laureatów Konkursu. Biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie - w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej. 

3. Podział laureatów nagród odbędzie się w następujący sposób:

Trzy nagrody w kategorii na najciekawsze zdjęcie z podróży z #rebelewtrasie 

4. Wybierając Uczestników, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace konkursowe zamieszczone w regulaminowym czasie określonym w §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Konkursowej prac konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

§6

NAGRODY

1. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie 3 pakietów nagród:
a) Nagroda za zwycięstwo w konkursie to pakiet gier planszowych: Tajniacy, Dobble, SuperMegaFajnaGra, Mordercze Krewetki, Punto. W przypadku braku dostępności któregoś z tytułów, organizator zastrzega sobie prawo zmiany gry planszowej.

2. Laureaci Konkursu otrzymają gry na adres podany w wiadomości prywatnej po zakończeniu konkursu. Aby otrzymać grę Laureat musi skontaktować się z organizatorem (Grajzrebelem) w wiadomości prywatnej za pomocą Facebooka lub Instagrama - z konta z którego pochodziło zgłoszenie.

3. Zobowiązanie podatkowe z tytułu przekazania nagrody pokrywa Organizator – Rebel Sp. z o.o., która dokona zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego.

4. Koszty wysyłki ponosi Organizator (Rebel).

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

6. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

7. Jeśli Nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taką, co, do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.

8. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej.

9. Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§7

PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Do 10.11.2023 r. zostaną wyłonione wszystkie nagrodzone prace i opublikowane na profilach Organizatora. Laureaci zostaną poinformowani o wyborze w komentarzu pod dedykowanym postem oraz w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do konkursu.

2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie danych teleadresowych w wiadomości prywatnej - następnie podanie danych tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy - niezbędnych do wysłania i rozliczenia podatku, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu.

3. Nienadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 2 powyższego regulaminu w terminie 7 dni od daty przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.

4. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestników na wskazanych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji:
Grajzrebelem ->
https://www.facebook.com/GrajzRebelem
Polski Caravaning ->
https://www.facebook.com/portalpolskicaravaning
BookingCamper ->
https://www.facebook.com/PortalBookingCamper
Rebel ->
https://www.facebook.com/REBELpl

§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją").

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niepodania danych wskazanych w §7 ust. 2 lub nieodebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada.

3. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres: outdoor@rebel.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom – właścicielom konta w portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia konkursowego.

4. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych (danych osobowych) Uczestników Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Laureatów uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do Zwycięzcy.

 

1. Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119 s. 1 ze zm.)- dalej „RODO” przystępując do konkursu ‘#rebelwtrasie” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres zamieszkania) w celu uczestniczenia w konkursie pod ww. nazwą oraz do zgłoszenia się po odbiór  nagrody, ogłoszenia wyników, aż do zakończenia konkursu i wszelkich związanych z nim działań.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit .a RODO

3. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, brak podania danych dyskwalifikuje udział uczestnika w konkursie.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym czynności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rebel Sp. Z o.o; Polski Caravaning; BookingCamper.

6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności:
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie albo łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.

3) przenoszenia moich danych osobowych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

8. Oświadczam, iż przystępując do konkursu pod nazwą ‘#rebelwtrasie” zapoznałem się z regulaminem oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie oraz do wykorzystywania i publikacji wizerunku przez organizatora.

9. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW.

 

 §10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2023 r.

5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w odpowiednim poście na stronie Organizatora https://www.wydawnictworebel.pl/wtrasie; https://polskicaravaning.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany niniejszego regulaminu. Informacje o wszelkich zmianach będą publikowane na stronie internetowej organizatora:
Rebel ->
https://www.wydawnictworebel.pl/wrasie
Polski Caravaning i BookingCamper ->
https://polskicaravaning.pl/