§1. Konkurs - zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Rebel Sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451062, NIP 9571068214, REGON 221833849, adres elektroniczny:  konkurs@rebel.pl

 2. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich kobiet i mężczyzn, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Regulaminie.

 3. Celem konkursu jest wyłonienie, spośród wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie, 5 osób do przeprowadzenia sesji zdjęciowej.

 4. Zgłoszenia dokonuje jego autor z zachowaniem zasad wyszczególnionych w "§2. Zasady dotyczące zgłoszeń do konkursu ".

 5. W ramach konkursu organizator powoła jury, którego zadaniem będzie ocena zgłoszeń. Zadaniem jury będzie wybranie 5 najlepszych zgłoszeń i wręczenie nagród laureatom.

 6. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 14 do 26 maja 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie zostaną uwzględnione w konkursie.

 7. Wynik półfinału konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 czerwca 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia tej daty, informując o tym wszystkich uczestników konkursu.

 8. Wyniki finału konkursu zostaną ogloszone 22 czerwca 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia tej daty, informując o tym wszystkich uczestników konkursu.

 9. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.

 

§2. Zasady dotyczące zgłoszeń do konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje uczestnik:

  1. Poprzez wysłanie na adres konkurs@rebel.pl

   • Zdjęcia popiersia.

   • Zdjęcia obu dłoni i przedramion z widocznym wierzchem dłoni.

   • Wysłania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  2. W przypadku osób niepełnoletnich należy także przesłać pod adres konkurs@rebel.pl imienne pozwolenie od opiekunów prawnych do wzięcia udziału w konkursie.

 2. Wyłącznie pełne zgłoszenie zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w §2 ust.1 zostanie zakwalifikowane do udziału w konkursie.

 3. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

 4. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, jego uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu tym samym akceptując jego warunki w zakresie przekazania na rzecz Organizatora praw autorskich.

 5. Przez zgłoszenie do Konkursu, uczestnik z chwilą przesłania zdjęć upoważnia Organizatora do podjęcia następujących działań: zapisywania zdjęć w plikach komputerowych wszelkiego typu, obróbki cyfrowej lub innych potrzeb Organizatora, nieodpłatnego publikowania i rozpowszechniania wizerunku.

 6. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy.

 

§3. Wymagania prac

 1. Zgłoszona praca musi składać się z:

  1. Zdjęcia sylwetki od pasa w górę.

  2. Zdjęcia obu dłoni z widocznym wierzchem dłoni.

  3. Niniejszej zgody: 
   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rebel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 64 C w celu przesyłania treści dotyczących konkursu "Zostań twarzą Rebela" na mój adres e-mail podany w momencie zgłoszenia."

 1. Zgłoszona praca nie może:

  1. posiadać agresywnego lakieru na paznokciach.

  2. posiadać wulgarnych epatujących nagością tatuaży.

  3. naruszać przepisów prawa oraz norm dobrego smaku.

§4. Etapy Konkursu

 1. I Etap: dokonywanie zgłoszeń do konkursu 14-26 maja. Kwalifikowanie uczestników do II etapu.

 2. 1 czerwca zostaną rozesłane zaproszenia do osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. 

 3. Etap II -  14 lub 15 czerwca osoby zakwalifikowane wezmą udział we wstępnej sesji zdjęciowej, po której zostaną wyłonieni zwycięzcy.

 4. 22 czerwca zostaną ogłoszone wyniki i podane nazwiska i zdjęcia finalistów.

 5. Do 30 czerwca Organizator wraz z finalistami ustali datę finałowej sesji zdjeciowej, która odbędzie się między 9 a 24 lipca 2018 roku.

 6. Po finałowej sesji Organizator wręczy finalistom nagrody.

 

§5. Nagrody

 1. Nagrody przyznaje Jury 5 uczestnikom sesji finałowej, którzy zostali wybrani po weryfikacji wszystkich zgłoszeń zgodnie z §2.

 2. Jury w ramach konkursu przyznaje nagrodę pieniężną w wysokości 700zł lub bon w sklepie internetowym Rebel.pl w wysokości 1000zł dla pięciu zwycięzców.

 3. Zwycięzca ma prawo do wybrania którą z nagród chce otrzymać.

 4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora przelewami bankowymi na wskazane przez nich konta zwycięzców.

 5. Bony zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem poczty email. 

 6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom po ich udziale w finalowej sesji zdjęciowej nie później niż po 7 dniach od zakończenia zdjęć.

§6. Jury

 1. W skład Jury konkursowego wchodzą pracownicy firmy Rebel Sp. z o.o.:

  1. Magdalena Jedlińska - przewodniczący Jury

  2. Kamil Adamczyk - koordynator

  3. Anna Turczyńska


 2. Zadaniem Jury jest:

  1. wstępna ocena nadesłanych zdjęć pod względem zgodności z wymaganiami regulaminu konkursu,

  2. wyłonienie spośród uczestników co najmniej pięciu uczestników, którzy wezmą udział w Etapie II.

  3. rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie pięciu nagrodzonych uczestników.

 3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie głosowania. Decyduje większość głosów.


§7. Reklamacje

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu.

 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail:konkurs@rebel.pl.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis powodów reklamacji, jak również oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie się do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią wyłączną podstawę prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

 3. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator informuje, że:

  1. pełna nazwa Organizatora brzmi: REBEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedziba mieści się przy ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk,

  2. dane osobowe uczestników zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,

  3. uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przekazanych do Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,

  4. podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny.

 4. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Konkursem, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest jego Organizator.

 5. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.