UMOWA


 

zawarta w …................ w dniu ….................... r. pomiędzy:

REBEL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451062, NIP 9571068214, REGON 221833849, kapitał zakładowy w kwocie 3 822 100 PLN,,
reprezentowaną przez:
……………………. – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zlecającym”

a

…….., zamieszkałym w …................... przy ul. …..................., numer PESEL ….................... seria i numer dowodu osobistego ……………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

 

 1. Wykonawca oświadcza, iż został wyłoniony do udziału w sesji zdjęciowej poprzez konkurs zorganizowany przez Zlecającego, który odbył się w dniach …… 
 2. Strony niniejszym zgodnie oświadczają, iż Wykonawca w dniu …... weźmie udział w sesji zdjęciowej Zlecającego. 
 3. Zlecający oświadcza, iż efekty sesji zdjęciowej będą przez niego wykorzystywane wyłącznie do działań marketingowych firmy poprzez wykorzystywanie zdjęć między innymi do reklam w prasie, ozdabiania artykułów, katalogu, ulotek reklamowych Zlecającego. 
 4. Zlecający zastrzega sobie prawo do opracowania Zdjęć oraz dokonywania montaży i retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi, na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się uprawnień do korekty. Wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez zlecającego na podstawie postanowień niniejszego ustępu zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.

 

§ 2

 

 1. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach udziału Wykonawcy w sesji zdjęciowej Wykonawca każdorazowo przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa do tego artystycznego wykonania (zwanego dalej Wykonaniem), bez ograniczeń terytorialnych, przez okres 4 lat na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Wykonań będących przedmiotem umowy – wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”) w celach marketingowych – promocji firmy Zlecającego i jej produktów;
  2. w zakresie rozpowszechniania Wykonań będących przedmiotem umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, a także inne publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celach marketingowych – promocji firmy Zlecającego i jej produktów.
 2.  Wykonawca upoważnia Zlecającego do korzystania z Wykonań w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.

§ 3

 

Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zlecającego do wykorzystania jego wizerunku w zakresie potrzebnym do korzystania z Wykonań w sposób wynikający z niniejszej umowy.

§ 4

 

Z tytułu udziału w sesji zdjęciowej oraz z tytułu przeniesienia majątkowych praw do Wykonań, a także udzielenie wszelkich objętych umową zgód i zezwoleń wskazanych powyżej Wykonawca otrzyma nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych Zlecającego o wartości 1000zł SCD lub 700zł netto w formie przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto.

§ 5

 

W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

 

 1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Zlecającego.

§ 7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

__________________ _________________
WYKONAWCA ZLECAJĄCY