§1. Konkurs - zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Rebel Sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451062, NIP 9571068214, REGON 221833849, adres elektroniczny: timestories@rebel.pl
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego scenariusza fanowskiego do gry T.I.M.E Stories spośród wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie.
 3. Zgłoszenia scenariusza dokonuje jego autor z zachowaniem zasad wyszczególnionych w "§2. Zasady dotyczące zgłoszeń do konkursu ".
 4. W ramach konkursu organizator powoła jury, którego zadaniem będzie ocena zgłoszeń. Zadaniem jury będzie wybranie 3 najlepszych scenariuszy i wręczenie nagród laureatom.
 5. Z udziału w konkursie wyklucza się scenariusze, których autorami są pracownicy firmy Rebel Sp. z.o.o, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 6. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 20 kwietnia do 31 sierpnia 2017 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 1 października 2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia tej daty, informując o tym wszystkich uczestników konkursu, jeżeli wymagać tego będzie utrzymanie rzetelności oceny każdej z nadesłanych prac.
 8. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych pod warunkiem spełnienia wymagania §2 ust. 1c.

§2. Zasady dotyczące zgłoszeń do konkursu

 1. Zgłoszenie do konkursu dokonuje autor scenariusza:
  1. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.wydawnictworebel.pl/contest/time-stories zgłaszając:
   • imię i nazwisko autora,
   • kontakt mailowy do autora,
   • nazwę scenariusza z dopiskiem roku, w którym dzieją się wydarzenia, dodatkowo oznaczonego: p.n.e. (przed naszą erą) albo n.e. (naszej ery) albo r.a. (rzeczywistości alternatywnej),
   • kilkuzdaniową zapowiedź reklamową - taką jakiej użył by wydawca aby zachęcić graczy do zapoznania się z tym scenariuszem,
   • sugerowany wiek graczy dla tego scenariusza.

  2. Wysyłając za pośrednictwem witryny wetransfer.com plik z materiałami pod adres: timestories@rebel.pl
   • plik z materiałami powinien mieć nazwę w formie: „Konkurs TIME Stories – [Imię nazwisko autora] – [Nazwa scenariusza]”,
   • do pliku należy dołączyć instrukcję w jaki sposób wydrukować scenariusz, aby ułatwić jego przygotowanie do rozgrywki.
  3. Wysyłając za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej gotowy do rozegrania scenariusz pod adres organizatora konkursu z dopisekim: "dla Huberta Bartosa, TIME Stories – scenariusz konkursowy",
  4. W przypadku osób niepełnoletnich należy także przesłać pod adres timestories@rebel.pl imienne pozwolenie od opiekunów prawnych do wzięcia udziału w konkursie.
 2. Wyłącznie pełne zgłoszenie zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w §2 ust.1 zostanie zakwalifikowane do udziału w konkursie.
 3. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
 4. Przesyłając scenariusz do Konkursu, jego uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu tym samym akceptując jego warunki w zakresie przekazania na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich.
 5. Przez zgłoszenie scenariusza do Konkursu, uczestnik z chwilą przesłania scenariusza upoważnia Organizatora do podjęcia następujących działań: zapisywania scenariusza w plikach komputerowych wszelkiego typu, obróbki cyfrowej scenariusza w celu dostosowania do wymogów zgodnych z Regulaminem Konkursu lub innymi potrzebami Organizatora, nieodpłatnego publikowania i rozpowszechniania scenariusza, uczestnik zezwala Organizatorowi na pierwsze publiczne udostępnienie scenariusza.
 6. Przesyłając scenariusz do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy.

§3. Wymagania prac

 1. Zaleca się, aby przygotowując scenariusz fanowski skorzystać z wiedzy zawartej w „Kreatorze scenariuszy”
 2. Zgłoszony scenariusz musi:
  1. być możliwy do rozegrania zgodnie z zasadami gry „T.I.M.E Stories”,
  2. zawierać się w graniach od minimalnie 100 do maksymalnie 200 kart formatu 70 x 120 mm,
  3. posiadać warstwę wizualną, nawet jeśli to mają być tyko uproszczone szkice. Nie mogą to być puste karty wyłącznie z tekstem. Do opisu lokacji służyć ma tylko pierwsza z kart lokacji, tzw. „Narratorska”. Warstwa wizualna nie wpływa na ocenę jakości samego scenariusza,
  4. posiadać wszystkie podstawowe zestawy kart:
   • karty bazy,
   • karty postaci,
   • karty planu,
   • karty przedmiotów,
   • karty lokacji,
   • karty zakończenia misji.
   Scenariusz może zawierać więcej zestawów.
 3. Zgłoszony scenariusz nie może:
  1. posiadać odrębnej instrukcji. Wszystkie nowe dodatkowe zasady muszą zostać wytłumaczone na kartach scenariusza na kartach bazy lub w trakcie trwania rozgrywki,
  2. epatować nagością, przemocą, wulgaryzmami, okrucieństwem. Za przykład dopuszczalnej ich ilości jako wyznacznik należy brać scenariusze oficjalne,
  3. naruszać przepisów prawa oraz norm dobrego smaku.
 4. Plik scenariusza do druku musi:
  1. zostać przygotowany w formacie PDF,
  2. umożliwiać dwustronny wydruk,
  3. posiadać dołączoną instrukcję w jaki sposób przygotować scenariusz do rozgrywki.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem scenariusza przez uczestnika oraz przesłaniem go do Konkursu.
 6. Zaleca się weryfikację wydruku scenariusza przed jego zgłoszeniem do udziału w konkursie.

§4. Kryteria oceny scenariuszy konkursowych

 1. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać scenariusze zgłoszone do udziału w konkursie pod względem:
  1. fabularnym (rozwój wydarzeń, odzwierciedlenie wydarzeń i realiów epoki/świata, umiejętność wciągnięcia graczy w wir wydarzeń),
  2. spójności logicznej (możliwość ukończenia scenariusza, brak urwanych wątków),
  3. zagadek (ich wpływ na dynamikę rozgrywki, nasycenie nimi scenariusza oraz ich unikalność),
  4. nowych mechanik (ich wdrożenie, wpływ na rozgrywkę, unikalność),
  5. poprawność przygotowania scenariusza do wydruku (kryterium nie dominujące, ale mogące rozstrzygnąć na niekorzyść scenariusza posiadającego liczne błędy składowe).

§5. Nagrody

 1. Nagrody przyznaje Jury trzem najlepszym scenariuszom po weryfikacji wszystkich zgłoszeń zgodnie z §2.
 2. Jury w ramach konkursu przyznaje 3 nagrody:
  1. za najlepszy scenariusz fanowski nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100),
  2. za drugi najlepszy scenariusz fanowski nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100),
  3. za trzeci najlepszy scenariusz fanowski nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100).
 3. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora przelewem bankowym na konto zwycięzców. Organizator, po wyłonieniu zwycięskich scenariuszy, skontaktuje się bezpośrednio z ich autorami za pośrednictwem poczty email prosząc o dane do wykonania przelewu. Nagrody zostaną wręczone w terminie ustalonym przez Organizatora. Nastąpi to nie później niż 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

§6. Jury

 1. W skład Jury konkursowego wchodzą pracownicy firmy Rebel Sp. z o.o.:
  • Hubert Bartos - przewodniczący Jury,
  • Artur Jedliński,
  • Wojciech Ingielewicz.
 2. Zadaniem Jury jest:
  1. wstępna ocena nadesłanych scenariuszy pod względem zgodności z wymaganiami regulaminu konkursu,
  2. wyłonienie spośród scenariuszy co najmniej trzech, które wezmą udział w rozstrzygnięciu konkursu,
  3. rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie trzech nagrodzonych scenariuszy.
 3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie głosowania. Decyduje większość głosów.

§7. Reklamacje

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: timestories@rebel.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis powodów reklamacji, jak również oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie scenariusza do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią wyłączną podstawę prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator informuje, że: 
  1. pełna nazwa Organizatora brzmi: REBEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedziba mieści się przy ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk,
  2. dane osobowe uczestników zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
  3. uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przekazanych do Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,
  4. podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny.
 4. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Konkursem, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest jego Organizator.
 5. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.