Regulamin Mistrzostw Polski 
Architekci 7 Cudów Świata 2022 (v1.2 z dnia 06.09.2022 r.)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Mistrzostw Polski w grę „Architekci 7 Cudów Świata” 2022 zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem.
 2. Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy.
 3. 6 turniejów eliminacyjnych prowadzone będzie przez przedstawicieli firmy rebel - 4 z nich w formie “na żywo”, a 2 z nich w formie “online” za pośrednictwem portalu BoardGameArena. 
 4. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego.
 5. Kwalifikację otrzymają również drugie miejsca w przypadku turniejów eliminacyjnych odbywających się na żywo.
 6. Turniej finałowy odbędzie się 20 listopada 2022 roku w Kowalach (woj. pomorskie), w trakcie Festiwalu AleGramy.

UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI „ARCHITEKCI 7 CUDÓW ŚWIATA 2022”

 1. Udział w finałach Mistrzostw mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 3. Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych, o ile jeszcze nie zakwalifikowała się do finału.
 4. Osoba, która już została zakwalifikowana do finału, nie może wziąć udziału w kolejnych eliminacjach pod groźbą dyskwalifikacji z Mistrzostw i zakazem brania udziału w Mistrzostwach przeprowadzanych przez Organizatora w latach 2023 i 2024.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie się do wzięcia udziału w turnieju eliminacyjnym w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.
 6. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania) oraz wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku na stronie internetowej Mistrzostw i w innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
 7. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, proszone są w miarę możliwości o poinformowanie Organizatora przynajmniej na 3 dni przed datą finałów).

TURNIEJE ELIMINACYJNE

 1. 6 turniejów eliminacyjnych odbywać się będzie w okresie od czerwca do października 2022 roku.
 2. 4 turnieje eliminacyjne “na żywo” wykorzystują standardowe zasady gry Architekci 7 Cudów Świata, w tym zasady remisu.
 3. Turniej, którego data organizacji przypada na 18 czerwca 2022 roku, odbędzie podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. 
 4. Turniej, którego data organizacji przypada na 13 sierpnia 2022 roku, odbędzie się w galerii Metropolia w Gdańsku.
 5. Turniej, którego data organizacji przypada na 17 września 2022 roku, odbędzie się w Toruniu, w trakcie Festiwalu fantastyki Copernicon.
 6. Turniej, którego data organizacji przypada na październik 2022 roku, odbędzie się w Warszawie, podczas mistrzostw organized play.
 7. Każdy turniej eliminacyjny "na żywo" wyłoni 2 osoby, które zakwalifikują się do finałów.
 8. 2 turnieje eliminacyjne “online” wykorzystują zasady standardowe, automatycznie rewidowane przez system rozgrywki portalu BoardGameArena.
 9. Pierwszy turniej eliminacyjny online odbywa się 28 czerwca 2022 roku, drugi natomiast 25 lipca 2022 roku.
 10. Terminy rozpoczęcia zapisów dla każdego z turniejów należy szukać przy odpowiednim wydarzeniu na facebooku i materiałach publikowanych przez fanpage Rebel.pl.
 11. Ustawienia turniejowe na BoardGameArena zakładają 15 minut na mecz, oraz rozpoczęcie meczu na stoliki przy minimalnej liczbie 3 graczy i maksymalnej 4.
 12. System rozgrywek używany w eliminacjach online jest systemem Szwajcarskim z liczbą rozgrywek ustawioną na 5 (z punktami za miejsca ustawionymi kolejna na 6, 4, 2 i 0 punktów).
 13. Każdy turniej eliminacyjny "online" wyłoni jednego zwycięzcę, który awansuje tym samym do finałów.

TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW „ARCHITEKCI 7 CUDÓW ŚWIATA 2022”

 1. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w finałach Mistrzostw.
 2. Jeśli zwycięzca eliminacji odmówi wzięcia udziału w finałach, to jego miejsce zajmuje osoba zajmująca kolejne miejsce (np. 3, 4 itd.).
 3. W turnieju finałowym rozgrywana jest jedna runda półfinałowa. Wszyscy uczestnicy zostają rozdzieleni do dwóch możliwie równych grup. 
 4. Rozgrywki półfinałowe toczą się w trybie 3 meczy. Po trzech rozgrywkach sumuje się punkty zdobyte przez graczy i porównuje je ze sobą w ramach grupy.
 5. Remisy w rundzie finałowej rozstrzygane są według zasad gry, a jeżeli dalej remis się utrzymuje, to wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w rundzie poprzedzającej finał.

ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK I TURNIEJÓW

 1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.
 2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki. Każda rozgrywka musi mieć minimalnie 2 i maksymalnie 5 uczestników.
 3. Sędzia losowo przydziela graczom miejsca przy stołach w każdej rundzie.
 4. Pierwszy gracz w każdej rozgrywce wybierany jest losowo, drugim graczem zostaje osoba siedząca po lewej, itd.
 5. Każdy uczestnik otrzymuje losowy cud.
 6. Każdy turniej "na żywo" będzie rozgrywany systemem pucharowym – tzn. zwycięzcy, i osoby zajmujące drugie miejsca poszczególnych rozgrywek przechodzą do kolejnych rund. Limit na takim turnieju wynosi 128 osób.
 7. W przypadku remisów awans rozstrzygany jest według schematu: najpierw liczba wybudowanych etapów cudów w danej rozgrywce (im więcej, tym lepiej); potem ilość posiadanych kart (im więcej, tym lepiej);  na sam koniec porównuje się wyniki z poprzednich rozgrywek (im wyższy wynik, punktowy tym lepiej).
 8. Każdy turniej "online" będzie rozgrywany systemem szwajcarskim automatycznie realizowanym przez BoardGameArena (przeczytaj więcej o systemie tutaj) z ustawieniami na 4 rundy, przy limicie 256 osób i limicie czasowym 20 minut na mecz.
 9. Wszystkie rozgrywki w ramach Wielkiego Finału odbywają się z zasadą równej ilości rund (na początku rozgrywki oznacza się pierwszego gracza; gdy gra się skończy wedle normalnych zasad, gra toczy się ewentualnie dalej, aż do momentu, gdy każdy z graczy nie rozegra identycznej liczby rund).

NIESPORTOWE ZACHOWANIA

 1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić sędziemu nieprawidłowe zachowania współgraczy.
 2. Zgłoszeniu podlegają: próby złamania zasad, próby podglądania zakrytych kart na stole, celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić im rozgrywkę, celowe przedłużanie rozgrywki (tura gracza nie powinna trwać dłużej niż 30 sekund), próby kontaktu z osobami postronnymi, podpowiadanie, korzystanie z urządzeń elektronicznych, które mogą wpłynąć na wynik rozgrywki, niekulturalne zachowanie wobec sędziów, organizatorów lub współgraczy.
 3. Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że było ważkie, sędzia ma prawo dać winnemu graczowi ostrzeżenie lub zdecydować o jego dyskwalifikacji.
 4. Sędzia ma prawo ostrzec uczestnika o groźbie dyskwalifikacji, gdy dostrzeże groźbę niesportowego zachowania, jak i zdyskwalifikować gracza za złamanie regulaminu.

NAGRODY

 1. Nagrody w turniejach eliminacyjnych wręczamy w trakcie trwania turniejów lub wysyłając ją wyłącznie na terenie Polski.
 2. Osoba, która awansowała do finałów otrzymuje grę 7 Cudów Świata wraz z dodatkiem Armada.
 3. Osoba, która brała udział w meczu eliminacyjnym-finałowym "na żywo" bądź osiągnęła miejsca 2-4 w turnieju "online", otrzymuje grę 7 Cudów Świata: Pojedynek.
 4. Obie powyższe grupy otrzymują także po 1 kodzie miesięcznego dostępu premium do portalu BoardGameArena.
 5. Zwycięzca Mistrzostw otrzymuje 1000 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
 6. Osoba, która zajęła drugie miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 500 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
 7. Osoba, która zajęła trzecie miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 300 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
 8. Osoba, która zajęła czwarte miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 200 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
 9. Wszystkie osoby, które wygrały nagrody pieniężne, zobowiązane są do przekazania w przeciągu siedmiu dni Organizatorowi niezbędnych danych do wykonania przelewu. Numer konta ma być przekazany mailowo i potwierdzony telefonicznie.
 10. Jeśli dana osoba nie przekaże danych do przelewu w określonym czasie i ich nie potwierdzi telefonicznie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 11. Wszystkie należne podatki związane z ww. nagrodami pokrywa Organizator.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klauzula RODO w stosunku do uczestników Mistrzostw Polski w grę “Architekci 7 Cudów Świata”
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Rebel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk, NIP 9571068214, Regon 221833849, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000451062, posiadająca kapitał zakładowy 3.822.100,00 zł.
 3. Administratorem danych osobowych uczestnika mistrzostw jest Rebel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 4. 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w mistrzostwach będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji mistrzostw, opublikowanie zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
 5. Dane osobowe uczestnika mistrzostw nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora za pośrednictwem adresu mailowego prywatnosc@rebel.pl.
 8. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wzór zgody do klauzuli dla osób pełnoletnich brzmi: 

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia mistrzostw organizowanego przez Rebel Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 64c, Gdańsk..

……………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 3. Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Mistrzostw (https://mistrzostwa.rebel.pl).