regulamin konkursu (v1.0)

 1. Organizatorem konkursu “Dzień Gier Planszowych w szkole”, zwanym dalej Konkursem, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 10.10.2022 r. do 24.10.2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 17.11.2022 r.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać pojedyncze zgłoszenie, które zawierać będzie scenariusz lekcyjny i zdjęcia dotyczące jednej lekcji. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać plik tekstowy i zdjęcia na adres szkoly@dziengierplanszowych.pl
 4. Zasady dotyczące zgłoszenia:
  1. Zgłoszenie musi dotyczyć zajęć lekcyjnych przeprowadzonych osobiście.
  2. Przesłany scenariusz lekcyjny powinien zawierać następujące punkty: temat, cele ogólne, cele szczegółowe, metody kształcenia, materiały i przebieg lekcji.
  3. Zawarte w scenariuszu cele powinny wynikać z aktualnej podstawy programowej nauczania.
  4. W zgłoszeniu zamieścić należy również minimum 2,  a maksymalnie 5 zdjęć dokumentujących faktyczne przeprowadzenie lekcji, z poszanowaniem prywatności uczniów.
  5. Przeprowadzone zajęcia mogą dotyczyć dowolnego przedmiotu szkolnego.
 5.  Zgłoszenie (scenariusz lekcji + zdjęcia) wraz z adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu należy przesłać do 24.10.2022 r. na adres szkoly@dziengierplanszowych.pl
 6. Treść nadesłanych scenariuszy wraz z oznaczeniem autora może być przez Organizatora używana do innych celów promocyjnych w ramach projektu “Zgrana Szkoła”.
 7. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi zgłoszeniami i wybierze pięciu zwycięzców. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 10.11.2022 r. na stronie internetowej pod adresem www.dziengierplanszowych.pl
 8. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
  1. Poziom zaadaptowania gry na potrzeby realizowania punktów podstawy programowej nauczania (użycie gry nie tylko jako rozgrywki identycznej z tą opisaną w instrukcji);
  2. Innowacyjność pomysłu;
  3. Poprawność scenariusza (zgodność zrealizowanych celów z tymi zaplanowanymi, cele wynikające z podstawy programowej, adekwatność dobranych metod)
 9. Organizator przewidział poniższy zestaw nagród w postaci gier planszowych dla 5 zwycięskich zgłoszeń
  1. Nagroda indywidualna dla nauczyciela: Dixit + Jednym Słowem.
  2. Pakiet gier dla szkoły, w której przeprowadzono opisaną w zgłoszeniu lekcję: Dixit + Abalone + Jednym Słowem + Dobble + Cortex + Story Cubes + Logiquest: Wsiąść do Pociągu - Zmiana toru
 10. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane na adres podany w zgłoszeniu w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 11. Postanowienia końcowe:
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dziengierplanszowych.pl
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail szkoly@dziengierplanszowych.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wysyłki nagród.
  5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.
  6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi wysyłki nagród.
  7. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  8. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Konkursie.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu.