regulamin konkursu (v1.0)

 1. Organizatorem konkursu “Dzień Gier Planszowych w bibliotece”, zwanym dalej Konkursem, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla bibliotek publicznych. Zgłoszenia nadesłane z bibliotek działających w placówkach oświatowych nie będą brane pod uwagę.
 3. Konkurs trwa od 10.10.2022 r. do 24.10.2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 17.11.2022 r.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać pojedyncze zgłoszenie, które zawierać będzie opis tekstowy i fotorelację z przebiegu przygotowanego wydarzenia... Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać opis w treści maila  i zdjęcia na adres biblioteki@dziengierplanszowych.pl
 5. Zasady dotyczące zgłoszenia:
  1. Zgłoszenie dotyczy wydarzenia zorganizowanego w bibliotece publicznej z okazji i w tematyce Ogólnopolskiego Dnia Gier Planszowych, który przypada 10.10.2022.
  2. Wydarzenie może odbyć się w terminie między 7 a 11 października 2022 roku.
  3. Wydarzenie to powinno mieć charakter otwarty dla społeczności lokalnej.
  4. W zgłoszeniu zamieścić należy również minimum 2,  a maksymalnie 5 zdjęć dokumentujących faktyczną realizację opisanych atrakcji, z poszanowaniem prywatności uczestników.
 6. Zgłoszenie (opis akcji + zdjęcia) wraz z adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu należy przesłać do 24.10.2022 r. na adres szkoly@dziengierplanszowych.pl
 7. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi zgłoszeniami i wybierze pięciu zwycięzców. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 10.11.2022 r. na stronie internetowej pod adresem www.dziengierplanszowych.pl
 8. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
  1. Sposoby i kanały komunikacji w jakie promowany był zarówno sam Dzień Gier Planszowych jak i wydarzenie w bibliotece;
  2. Innowacyjność i atrakcyjność zaproponowanych uczestnikom punktów programu.
  3. To w jakim stopniu zaakcentowano w wydarzeniu nowoczesne gry planszowe.
  4. Fakt przeprowadzenia turniejów gier planszowych.
  5. Poziom osiągniętego zaangażowania uczestników.
 9. Organizator przewidział poniższy zestaw nagród w postaci gier planszowych dla 5 zwycięskich zgłoszeń: Dixit, Azul Patchwork, Dobble, Splendor, Tajniacy, Kroniki Zamku Avel
 10. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane na adres podany w zgłoszeniu w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 11. Postanowienia końcowe:
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dziengierplanszowych.pl
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biblioteki@dziengierplanszowych.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wysyłki nagród.
  5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.
  6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi wysyłki nagród.
  7. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  8. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Konkursie.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu.